POKOJNINA

 

PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Z vključitvijo v Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ) si zagotovite dodatno starostno pokojnino in predčasno dodatno starostno pokojnino (pokojninska renta).

Sklenejo ga lahko vsi, ki so vključeni v Obvezno pokojninsko zavarovanje ali koristijo pravice iz tega zavarovanja. PDPZ predstavlja zbiranje denarnih sredstev na osebnih računih članov z namenom, da se jim zagotovi izplačevanje dodatne starostne pokojnine od upokojitve dalje. Rezultat zadnje pokojninske reforme je sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki prinaša daljšo polno pokojninsko dobo in nižjo neto pokojnino. Finančna vrzel med plačo in pokojnino se tako le še poglablja, zato je varčevanje za dodatno pokojnino nujno.

Za posameznika, ki je vključen v PDPZ, zavarovalnica vodi poseben osebni račun. Vsa sredstva, ki so zbrana na osebnem računu člana, so njegova trajna last.

Zavarovalnica na področju PDPZ omogoča večjo svobodo izbire glede naložbenih možnosti, in sicer:

  • sklad z zajamčenim donosom;
  • sklad Zmerni z zmerno naložbeno politiko, ki je namenjen zavarovancem od 45. do 55. leta starosti;
  • sklad Drzni z agresivno naložbeno politiko, ki je namenjen zavarovancem do 45. leta starosti.

S približevanjem času upokojitve se naložbena politika umirja (povečuje se delež varnejših naložb) in s tem tudi znižuje naložbeno tveganje. V zadnjem obdobju varčevanja pred upokojitvijo pa se s ciljem varovanja doseženih donosov do takrat zbrana sredstva in tudi vsa nadaljnja vplačila do upokojitve upravljajo v kritnem skladu Zajamčeni.

Zavarovanec ima možnost, da sam izbere kritni sklad, ki ustreza njegovi starostni skupini, ali kritni sklad, katerega naložbena politika je manj agresivna od tiste, ki jo izvaja njegovi starosti skupini ustrezen kritni sklad.

Za obliko pokojninske rente se član odloči ob uveljavitvi pravice do dodatne starostne pokojnine oziroma do predčasne dodatne starostne pokojnine.

 

POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

S prostovoljnim pokojninskim zavarovanjem varčujete za pridobitev mesečne pokojninske rente, ki se vam izplačuje do konca življenja, v vsakem primeru pa vsaj 10 let.

Sklenejo ga lahko vsi, starejši od 14 let, ne glede na njihovo zdravstveno stanje. Doba trajanja zavarovanja ni nujno vezana na upokojitev po obveznem pokojninskem zavarovanju, lahko jo določite individualno, v skladu s svojimi potrebami in željami. Da bi si zagotovili dostojno pokojninsko rento do konca življenja je priporočljivo plačevanje premije do upokojitve.

Ker se privarčevana sredstva lahko začnejo izplačevati že pred potekom 10 let od začetka zavarovanja, je zavarovanje primerno tudi za tiste, ki imajo manj kot 10 let do upokojitve.

Zavarovalnica jamči določen minimalni letni donos na plačano čisto premijo, ki je vplačana zavarovalna premija, zmanjšana za vstopne stroške. Poleg tega je zavarovanje udeleženo pri vsakoletnem dobičku, ustvarjenem z upravljanjem portfelja prostovoljnih pokojninskih zavarovanj.

V primeru smrti zavarovanca v obdobju plačevanja premije se upravičencem izplača odkupna vrednost zavarovanja. V primeru smrti zavarovanca v 10-letnem obdobju izplačevanja pokojninske rente, se bo renta izplačevala še naprej upravičencem, in sicer do poteka desetletnega obdobja. V primeru smrti zavarovanca po poteku desetletnega obdobja izplačevanja pokojninske rente se izplačila prenehajo.

 

RENTNO ZAVAROVANJE

Rentno zavarovanje je namenjeno vsem, ki si želite z vplačilom premije zagotoviti izplačevanje mesečne rente.

S pogodbo Rentnega zavarovanja se zavarovalec obvezuje, da bo zavarovalnici plačal zavarovalno premijo, zavarovalnica pa bo od dogovorjenega dneva in za dogovorjeno dobo upravičencu izplačevala v zavarovalni pogodbi določeno rento.

Rentno zavarovanje se lahko sklene za primer doživljenjske mesečne rente. V primeru sklenitve doživljenjske mesečne rente se lahko odločite za:

  • doživljenjsko mesečno rento z zagotovljenim 10-letnim izplačevanjem:

Pri tej obliki rentnega zavarovanja začne zavarovalnica izplačevati rento od dneva, ki je naveden na polici, in jo izplačuje do konca življenja rentnega upravičenca. Če je ta rento prejemal manj kot deset let, je do nje po njegovi smrti do izteka desetletnega obdobja izplačevanja upravičena oseba, ki je navedena na polici oziroma dediči.

  • doživljenjsko mesečno rento brez zagotovljenega 10-letnega izplačevanja:

Pri tej obliki rentnega zavarovanja začne zavarovalnica izplačevati rento od dneva, ki je naveden na polici, in jo izplačuje do konca življenja rentnega upravičenca.